Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Tłumacz
Zaloguj sięImieniny:
Dzisiaj : Klaudii Eufemii Jutro : Ludomira Benedykta
Statystyka
Odsłon : 724825

Rekrutacja

baner

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. „Pierwsze wsparcie na starcie”
– indywidualizacja szansą dla uczniów klas I – III  z gminy Bobolice

Nazwa Beneficjenta: Gmina Bobolice

Tytuł Projektu: „Pierwsze wsparcie na starcie” – indywidualizacja szansą dla uczniów klas I – III z gminy Bobolice

Numer wniosku: WND-POKL.09.01.02-32-133/11

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-32-133/11-00 z dnia 2 września 2011 r.

Realizator projektu: Gmina Bobolice

§1 Informacje o projekcie.

1.     Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Bobolice: Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiwicza w Bobolicach, Szkoły Podstawowej im. J.Brzechwy w Kłaninie, Szkoły Podstawowej w Kurowie, Szkoły Podstawowej w Drzewianach, Zespołu Szkół Publicznych w Dargini.

2.     Celem projektu jest indywidualizacja nauczania 287 uczniów szkół podstawowych z gminy Bobolice (w tym 134 dziewcząt oraz 153 chłopców) poprzez zwiększenie w okresie od października 2011 r. do czerwca 2012 r. oferty edukacyjnej w dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

3.     Okres realizacji projektu: 01.09.2011 r. – 30.06.2012 r.

4.     Projekt obejmuje organizację następujących zajęć w ramach indywidualizacji nauczania w poniższych placówkach dydaktycznych:

Szkoła Podstawowa w Kurowie

Lp.

Rodzaj zajęć

Liczba godzin do realizacji dla jednej grupy

 

Liczba grup

Łączna liczba godzin

zajęć danego rodzaju

Liczba uczniów

w grupie

Łączna liczba uczniów

uczestniczących w zajęciach o podanej specjalności

1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

30 h

1

30 h

5-8 ucz.

5-8 ucz.

2.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

30 h

1

30 h

6-10 ucz.

6-10 ucz.

3.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – zajęcia wokalno-instrumentalne

30 h

1

30 h

6-12 ucz.

6-12 ucz.

4.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo -zajęcia matematyczno-przyrodnicze z obserwacją

30 h

1

30 h

6-12 ucz.

6-12 ucz.

5.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie-zajęcia recytatorskie i doskonalące technikę czytania

30 h

1

30 h

6-12 ucz.

6-12 ucz.

 

§2 Rekrutacja.

1.     Wyboru grupy docelowej dokonano na podstawie zdiagnozowanych w poszczególnych szkołach problemów, co stało się podstawą naboru do grup.

2.     W projekcie wszyscy uczniowie klas I – III zostaną objęci zajęciami.

3.     Dokumenty rekrutacyjne stanowią:

a)       Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1)

b)       Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. nr 2);

c)        Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka niepełnoletniego (zał. nr 3);

4.     Wyboru uczniów do poszczególnych grup dokonają nauczyciele w porozumieniu z dyrekcją.

5.     Podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna wszystkich wymaganych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i rozpoczęciem przez dziecko udziału w projekcie. 

§3 Zasady uczestnictwa w projekcie.

1.        Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymywania materiałów edukacyjnych i korzystania z zakupionych w ramach projektu materiałów dydaktycznych.

2.        Uczestnik projektu jest zobowiązany do systematycznego udziału w zajęciach oraz do potwierdzania tego na liście obecności.

3.        Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania projektu oraz jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zaangażowanym we wdrażanie działania 9.1, poddziałania 9.1.2.

 

§4  Postanowienia końcowe.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2011 r. i obowiązuje przez cały okres trwania projektu.
W sytuacjach nieregulowanych w regulaminie, a odnoszących się do projektu decyzje podejmuje koordynator projektu.
Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Szkoła.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wnioskodwcy Projektu pn.„Pierwsze wsparcie na starcie”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałana 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  - projekty systemowe w zakresie „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych”, Programu Kapitał Ludzki.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, sekretariacie szkół oraz na stronie internetowej:
www.bobolice.pl.


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BIP

baner
Kalendarz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Szukaj
Losowe zdjęcie
rowery2.JPG